SOI CẦU AG 21/09

ĐẶC BIỆT 30 - 03
LÔTÔ 81 - 18
LÓT 07 - 70
XIÊN 03-18-70

LÔ KÉP AG 21/09

KéP NGON 00 - 66
SáT KéP 06 - 60

Độc Thủ 1 Lô