SOI CẦU AG 20/11

ĐẶC BIỆT 74 - 47
LÔTÔ 08 - 80
LÓT 10 - 01
XIÊN 47-80-01

LÔ KÉP AG 20/11

KéP NGON 00 - 11
SáT KéP 01 - 10

Độc Thủ 1 Lô