SOI CẦU BINH DINH 27/05

ĐẶC BIỆT 00 - 36
LÔTÔ 16 - 21
LÓT 47 - 04
XIÊN 36-21-04

LÔ KÉP BDI 27/05

KéP NGON 11 - 88
SáT KéP 18 - 81

Độc Thủ 1 Lô