SOI CẦU BDI 20/11

ĐẶC BIỆT 03 - 30
LÔTÔ 13 - 31
LÓT 05 - 50
XIÊN 30-31-50

LÔ KÉP BDI 20/11

KéP NGON 22 - 77
SáT KéP 27 - 72

Độc Thủ 1 Lô