SOI CẦU BDI 20/01

ĐẶC BIỆT 52 - 25
LÔTÔ 40 - 04
LÓT 38 - 83
XIÊN 25-04-83

LÔ KÉP BDI 20/01

KéP NGON 66 - 44
SáT KéP 64 - 46

Độc Thủ 1 Lô