SOI CẦU BINH DINH 16/11

ĐẶC BIỆT 10 - 69
LÔTÔ 54 - 40
LÓT 81 - 68
XIÊN 69-40-68

LÔ KÉP BDI 16/11

KéP NGON 33 - 99
SáT KéP 39 - 93

Độc Thủ 1 Lô