SOI CẦU BDI 21/09

ĐẶC BIỆT 89 - 98
LÔTÔ 82 - 28
LÓT 62 - 26
XIÊN 98-28-26

LÔ KÉP BDI 21/09

KéP NGON 11 - 99
SáT KéP 19 - 91

Độc Thủ 1 Lô