SOI CẦU BD 12/12

ĐẶC BIỆT 54 - 45
LÔTÔ 83 - 38
LÓT 92 - 29
XIÊN 45-38-29

LÔ KÉP BD 12/12

KéP NGON 00 - 77
SáT KéP 07 - 70

Độc Thủ 1 Lô