SOI CẦU BP 12/12

ĐẶC BIỆT 15 - 51
LÔTÔ 70 - 07
LÓT 94 - 49
XIÊN 51-07-49

LÔ KÉP BP 12/12

KéP NGON 77 - 33
SáT KéP 73 - 37

Độc Thủ 1 Lô