SOI CẦU BTH 20/11

ĐẶC BIỆT 35 - 53
LÔTÔ 87 - 78
LÓT 07 - 70
XIÊN 53-78-70

LÔ KÉP BTH 20/11

KéP NGON 11 - 77
SáT KéP 17 - 71

Độc Thủ 1 Lô