SOI CẦU BTH 20/01

ĐẶC BIỆT 60 - 06
LÔTÔ 41 - 14
LÓT 02 - 20
XIÊN 06-14-20

LÔ KÉP BTH 20/01

KéP NGON 44 - 11
SáT KéP 41 - 14

Độc Thủ 1 Lô