SOI CẦU CAN THO 22/10

ĐẶC BIỆT 72 - 99
LÔTÔ 02 - 97
LÓT 25 - 35
XIÊN 99-97-35

LÔ KÉP CT 22/10

KéP NGON 99 - 88
SáT KéP 98 - 89

Độc Thủ 1 Lô