SOI CẦU CT 20/11

ĐẶC BIỆT 29 - 92
LÔTÔ 13 - 31
LÓT 75 - 57
XIÊN 92-31-57

LÔ KÉP CT 20/11

KéP NGON 99 - 11
SáT KéP 91 - 19

Độc Thủ 1 Lô