SOI CẦU CT 20/01

ĐẶC BIỆT 74 - 47
LÔTÔ 76 - 67
LÓT 35 - 53
XIÊN 47-67-53

LÔ KÉP CT 20/01

KéP NGON 99 - 55
SáT KéP 95 - 59

Độc Thủ 1 Lô