SOI CẦU CAN THO 20/07

ĐẶC BIỆT 61 - 22
LÔTÔ 41 - 13
LÓT 19 - 67
XIÊN 22-13-67

LÔ KÉP CT 20/07

KéP NGON 88 - 44
SáT KéP 84 - 48

Độc Thủ 1 Lô