SOI CẦU DNG 23/10

ĐẶC BIỆT 27 - 72
LÔTÔ 48 - 84
LÓT 02 - 20
XIÊN 72-84-20

LÔ KÉP DNG 23/10

KéP NGON 26 - 08
SáT KéP 28 - 06

Độc Thủ 1 Lô