SOI CẦU DNG 12/12

ĐẶC BIỆT 64 - 46
LÔTÔ 17 - 71
LÓT 31 - 13
XIÊN 46-71-13

LÔ KÉP DNG 12/12

KéP NGON 66 - 22
SáT KéP 62 - 26

Độc Thủ 1 Lô