SOI CẦU DAK NONG 20/08

ĐẶC BIỆT 07 - 33
LÔTÔ 78 - 79
LÓT 91 - 47
XIÊN 33-79-47

LÔ KÉP DNO 20/08

KéP NGON 99 - 88
SáT KéP 98 - 89

Độc Thủ 1 Lô