SOI CẦU DN 20/01

ĐẶC BIỆT 48 - 84
LÔTÔ 47 - 74
LÓT 93 - 39
XIÊN 84-74-39

LÔ KÉP DN 20/01

KéP NGON 00 - 55
SáT KéP 05 - 50

Độc Thủ 1 Lô