SOI CẦU DN 20/11

ĐẶC BIỆT 80 - 08
LÔTÔ 29 - 92
LÓT 95 - 59
XIÊN 08-92-59

LÔ KÉP DN 20/11

KéP NGON 22 - 66
SáT KéP 26 - 62

Độc Thủ 1 Lô