SOI CẦU GIA LAI 11/12

ĐẶC BIỆT 76 - 59
LÔTÔ 77 - 66
LÓT 21 - 63
XIÊN 59-66-63

LÔ KÉP GL 11/12

KéP NGON 00 - 33
SáT KéP 03 - 30

Độc Thủ 1 Lô