SOI CẦU HG 23/10

ĐẶC BIỆT 12 - 21
LÔTÔ 79 - 97
LÓT 23 - 32
XIÊN 21-97-32

LÔ KÉP HG 23/10

KéP NGON 26 - 08
SáT KéP 28 - 06

Độc Thủ 1 Lô