SOI CẦU HG 12/12

ĐẶC BIỆT 82 - 28
LÔTÔ 21 - 12
LÓT 14 - 41
XIÊN 28-12-41

LÔ KÉP HG 12/12

KéP NGON 77 - 88
SáT KéP 78 - 87

Độc Thủ 1 Lô