SOI CẦU HAU GIANG 13/12

ĐẶC BIỆT 99 - 49
LÔTÔ 85 - 70
LÓT 07 - 48
XIÊN 49-70-48

LÔ KÉP HG 13/12

KéP NGON 88 - 77
SáT KéP 87 - 78

Độc Thủ 1 Lô