SOI CẦU KHA 20/01

ĐẶC BIỆT 43 - 34
LÔTÔ 62 - 26
LÓT 03 - 30
XIÊN 34-26-30

LÔ KÉP KHA 20/01

KéP NGON 77 - 66
SáT KéP 76 - 67

Độc Thủ 1 Lô