SOI CẦU KHA 20/11

ĐẶC BIỆT 51 - 15
LÔTÔ 14 - 41
LÓT 91 - 19
XIÊN 15-41-19

LÔ KÉP KHA 20/11

KéP NGON 33 - 77
SáT KéP 37 - 73

Độc Thủ 1 Lô