SOI CẦU KG 20/01

ĐẶC BIỆT 74 - 47
LÔTÔ 35 - 53
LÓT 68 - 86
XIÊN 47-53-86

LÔ KÉP KG 20/01

KéP NGON 66 - 88
SáT KéP 68 - 86

Độc Thủ 1 Lô