SOI CẦU LA 23/10

ĐẶC BIỆT 72 - 27
LÔTÔ 74 - 47
LÓT 60 - 06
XIÊN 27-47-06

LÔ KÉP LA 23/10

KéP NGON 26 - 08
SáT KéP 28 - 06

Độc Thủ 1 Lô