SOI CẦU MB 24/07

ĐẶC BIỆT 23 - 32
LÔTÔ 24 - 42
LÓT 52 - 25
XIÊN 32-42-25

LÔ KÉP MB 24/07

KéP NGON 88 - 00
SáT KéP 80 - 08

Độc Thủ 1 Lô