SOI CẦU MIEN BAC 27/05

ĐẶC BIỆT 19 - 37
LÔTÔ 27 - 22
LÓT 73 - 26
XIÊN 37-22-26

LÔ KÉP MB 27/05

KéP NGON 88 - 66
SáT KéP 86 - 68

Độc Thủ 1 Lô