SOI CẦU MB 20/11

ĐẶC BIỆT 81 - 18
LÔTÔ 80 - 08
LÓT 41 - 14
XIÊN 18-08-14

LÔ KÉP MB 20/11

KéP NGON 55 - 22
SáT KéP 52 - 25

Độc Thủ 1 Lô