SOI CẦU MIEN BAC 20/07

ĐẶC BIỆT 30 - 21
LÔTÔ 61 - 92
LÓT 89 - 87
XIÊN 21-92-87

LÔ KÉP MB 20/07

KéP NGON 55 - 66
SáT KéP 56 - 65

Độc Thủ 1 Lô