SOI CẦU MB 21/09

ĐẶC BIỆT 42 - 24
LÔTÔ 62 - 26
LÓT 61 - 16
XIÊN 24-26-16

LÔ KÉP MB 21/09

KéP NGON 22 - 00
SáT KéP 20 - 02

Độc Thủ 1 Lô