SOI CẦU MB 10/01

ĐẶC BIỆT 85 - 58
LÔTÔ 15 - 51
LÓT 93 - 39
XIÊN 58-51-39

LÔ KÉP MB 10/01

KéP NGON 66 - 99
SáT KéP 69 - 96

Độc Thủ 1 Lô