SOI CẦU MIEN BAC 12/03

ĐẶC BIỆT 91 - 43
LÔTÔ 62 - 22
LÓT 77 - 55
XIÊN 43-22-55

LÔ KÉP MB 12/03

KéP NGON 55 - 33
SáT KéP 53 - 35

Độc Thủ 1 Lô