SOI CẦU MB 13/01

ĐẶC BIỆT 87 - 78
LÔTÔ 37 - 73
LÓT 24 - 42
XIÊN 78-73-42

LÔ KÉP MB 13/01

KéP NGON 66 - 88
SáT KéP 68 - 86

Độc Thủ 1 Lô