SOI CẦU MIEN BAC 15/04

ĐẶC BIỆT 46 - 33
LÔTÔ 69 - 42
LÓT 05 - 59
XIÊN 33-42-59

LÔ KÉP MB 15/04

KéP NGON 99 - 88
SáT KéP 98 - 89

Độc Thủ 1 Lô