SOI CẦU MIEN BAC 18/05

ĐẶC BIỆT 53 - 43
LÔTÔ 56 - 18
LÓT 34 - 39
XIÊN 43-18-39

LÔ KÉP MB 18/05

KéP NGON 11 - 55
SáT KéP 15 - 51

Độc Thủ 1 Lô