SOI CẦU KIEN GIANG 19/11

ĐẶC BIỆT 50 - 81
LÔTÔ 78 - 13
LÓT 99 - 25
XIÊN 81-13-25

LÔ KÉP KG 19/11

KéP NGON 00 - 55
SáT KéP 05 - 50


SOI CẦU LAM DONG 19/11

ĐẶC BIỆT 38 - 26
LÔTÔ 78 - 67
LÓT 89 - 79
XIÊN 26-67-79

LÔ KÉP LD 19/11

KéP NGON 11 - 00
SáT KéP 10 - 01


SOI CẦU TIEN GIANG 19/11

ĐẶC BIỆT 89 - 39
LÔTÔ 65 - 87
LÓT 24 - 59
XIÊN 39-87-59

LÔ KÉP TG 19/11

KéP NGON 22 - 11
SáT KéP 21 - 12