SOI CẦU KG 20/11

ĐẶC BIỆT 10 - 01
LÔTÔ 97 - 79
LÓT 09 - 90
XIÊN 01-79-90

LÔ KÉP KG 20/11

KéP NGON 99 - 88
SáT KéP 98 - 89


SOI CẦU LD 20/11

ĐẶC BIỆT 17 - 71
LÔTÔ 31 - 13
LÓT 87 - 78
XIÊN 71-13-78

LÔ KÉP LD 20/11

KéP NGON 77 - 00
SáT KéP 70 - 07


SOI CẦU TG 20/11

ĐẶC BIỆT 27 - 72
LÔTÔ 26 - 62
LÓT 95 - 59
XIÊN 72-62-59

LÔ KÉP TG 20/11

KéP NGON 33 - 66
SáT KéP 36 - 63