SOI CẦU CT 21/09

ĐẶC BIỆT 98 - 89
LÔTÔ 20 - 02
LÓT 59 - 95
XIÊN 89-02-95

LÔ KÉP CT 21/09

KéP NGON 33 - 99
SáT KéP 39 - 93


SOI CẦU DN 21/09

ĐẶC BIỆT 57 - 75
LÔTÔ 35 - 53
LÓT 94 - 49
XIÊN 75-53-49

LÔ KÉP DN 21/09

KéP NGON 33 - 88
SáT KéP 38 - 83


SOI CẦU ST 21/09

ĐẶC BIỆT 37 - 73
LÔTÔ 36 - 63
LÓT 23 - 32
XIÊN 73-63-32

LÔ KÉP ST 21/09

KéP NGON 55 - 88
SáT KéP 58 - 85