SOI CẦU BP 23/07

ĐẶC BIỆT 07 - 70
LÔTÔ 69 - 96
LÓT 51 - 15
XIÊN 70-96-15

LÔ KÉP BP 23/07

KéP NGON 66 - 00
SáT KéP 60 - 06


SOI CẦU HG 23/07

ĐẶC BIỆT 36 - 63
LÔTÔ 46 - 64
LÓT 98 - 89
XIÊN 63-64-89

LÔ KÉP HG 23/07

KéP NGON 33 - 11
SáT KéP 31 - 13


SOI CẦU LA 23/07

ĐẶC BIỆT 52 - 25
LÔTÔ 24 - 42
LÓT 62 - 26
XIÊN 25-42-26

LÔ KÉP LA 23/07

KéP NGON 77 - 44
SáT KéP 74 - 47


SOI CẦU TP 23/07

ĐẶC BIỆT 25 - 52
LÔTÔ 15 - 51
LÓT 74 - 47
XIÊN 52-51-47

LÔ KÉP TP 23/07

KéP NGON 88 - 66
SáT KéP 86 - 68