SOI CẦU AG 19/01

ĐẶC BIỆT 92 - 29
LÔTÔ 61 - 16
LÓT 27 - 72
XIÊN 29-16-72

LÔ KÉP AG 19/01

KéP NGON 22 - 66
SáT KéP 26 - 62


SOI CẦU BTH 19/01

ĐẶC BIỆT 60 - 06
LÔTÔ 05 - 50
LÓT 73 - 37
XIÊN 06-50-37

LÔ KÉP BTH 19/01

KéP NGON 88 - 44
SáT KéP 84 - 48


SOI CẦU TN 19/01

ĐẶC BIỆT 87 - 78
LÔTÔ 80 - 08
LÓT 90 - 09
XIÊN 78-08-09

LÔ KÉP TN 19/01

KéP NGON 00 - 44
SáT KéP 04 - 40