SOI CẦU BINH DINH 20/07

ĐẶC BIỆT 58 - 22
LÔTÔ 51 - 08
LÓT 12 - 94
XIÊN 22-08-94

LÔ KÉP BDI 20/07

KéP NGON 44 - 99
SáT KéP 49 - 94


SOI CẦU QUANG BINH 20/07

ĐẶC BIỆT 62 - 77
LÔTÔ 24 - 59
LÓT 57 - 19
XIÊN 77-59-19

LÔ KÉP QBN 20/07

KéP NGON 33 - 88
SáT KéP 38 - 83


SOI CẦU QUANG TRI 20/07

ĐẶC BIỆT 57 - 14
LÔTÔ 50 - 18
LÓT 54 - 11
XIÊN 14-18-11

LÔ KÉP QTR 20/07

KéP NGON 33 - 77
SáT KéP 37 - 73