SOI CẦU KHA 20/11

ĐẶC BIỆT 51 - 15
LÔTÔ 14 - 41
LÓT 91 - 19
XIÊN 15-41-19

LÔ KÉP KHA 20/11

KéP NGON 33 - 77
SáT KéP 37 - 73


SOI CẦU KOT 20/11

ĐẶC BIỆT 60 - 06
LÔTÔ 37 - 73
LÓT 48 - 84
XIÊN 06-73-84

LÔ KÉP KOT 20/11

KéP NGON 55 - 88
SáT KéP 58 - 85