SOI CẦU BDI 19/01

ĐẶC BIỆT 02 - 20
LÔTÔ 27 - 72
LÓT 30 - 03
XIÊN 20-72-03

LÔ KÉP BDI 19/01

KéP NGON 00 - 11
SáT KéP 01 - 10


SOI CẦU QBN 19/01

ĐẶC BIỆT 83 - 38
LÔTÔ 82 - 28
LÓT 27 - 72
XIÊN 38-28-72

LÔ KÉP QBN 19/01

KéP NGON 11 - 77
SáT KéP 17 - 71


SOI CẦU QTR 19/01

ĐẶC BIỆT 53 - 35
LÔTÔ 59 - 95
LÓT 16 - 61
XIÊN 35-95-61

LÔ KÉP QTR 19/01

KéP NGON 88 - 44
SáT KéP 84 - 48