SOI CẦU DNG 23/07

ĐẶC BIỆT 54 - 45
LÔTÔ 57 - 75
LÓT 03 - 30
XIÊN 45-75-30

LÔ KÉP DNG 23/07

KéP NGON 00 - 22
SáT KéP 02 - 20


SOI CẦU DNO 23/07

ĐẶC BIỆT 60 - 06
LÔTÔ 09 - 90
LÓT 03 - 30
XIÊN 06-90-30

LÔ KÉP DNO 23/07

KéP NGON 33 - 66
SáT KéP 36 - 63


SOI CẦU QNG 23/07

ĐẶC BIỆT 04 - 40
LÔTÔ 09 - 90
LÓT 92 - 29
XIÊN 40-90-29

LÔ KÉP QNG 23/07

KéP NGON 99 - 11
SáT KéP 91 - 19