SOI CẦU DA NANG 20/01

ĐẶC BIỆT 76 - 27
LÔTÔ 85 - 60
LÓT 71 - 69
XIÊN 27-60-69

LÔ KÉP DNG 20/01

KéP NGON 66 - 44
SáT KéP 64 - 46


SOI CẦU DAK NONG 20/01

ĐẶC BIỆT 60 - 53
LÔTÔ 98 - 27
LÓT 75 - 44
XIÊN 53-27-44

LÔ KÉP DNO 20/01

KéP NGON 00 - 33
SáT KéP 03 - 30


SOI CẦU QUANG NGAI 20/01

ĐẶC BIỆT 27 - 08
LÔTÔ 85 - 51
LÓT 61 - 58
XIÊN 08-51-58

LÔ KÉP QNG 20/01

KéP NGON 77 - 22
SáT KéP 72 - 27