SOI CẦU DNG 21/09

ĐẶC BIỆT 63 - 36
LÔTÔ 59 - 95
LÓT 75 - 57
XIÊN 36-95-57

LÔ KÉP DNG 21/09

KéP NGON 22 - 44
SáT KéP 24 - 42


SOI CẦU KHA 21/09

ĐẶC BIỆT 31 - 13
LÔTÔ 85 - 58
LÓT 21 - 12
XIÊN 13-58-12

LÔ KÉP KHA 21/09

KéP NGON 33 - 88
SáT KéP 38 - 83