SOI CẦU NTH 12/12

ĐẶC BIỆT 08 - 80
LÔTÔ 57 - 75
LÓT 64 - 46
XIÊN 80-75-46

LÔ KÉP NTH 12/12

KéP NGON 00 - 22
SáT KéP 02 - 20

Độc Thủ 1 Lô