SOI CẦU QUANG BINH 13/11

ĐẶC BIỆT 71 - 84
LÔTÔ 38 - 03
LÓT 12 - 01
XIÊN 84-03-01

LÔ KÉP QBN 13/11

KéP NGON 22 - 11
SáT KéP 21 - 12

Độc Thủ 1 Lô