SOI CẦU QNG 12/12

ĐẶC BIỆT 92 - 29
LÔTÔ 21 - 12
LÓT 83 - 38
XIÊN 29-12-38

LÔ KÉP QNG 12/12

KéP NGON 00 - 33
SáT KéP 03 - 30

Độc Thủ 1 Lô