SOI CẦU QTR 20/11

ĐẶC BIỆT 73 - 37
LÔTÔ 63 - 36
LÓT 18 - 81
XIÊN 37-36-81

LÔ KÉP QTR 20/11

KéP NGON 77 - 99
SáT KéP 79 - 97

Độc Thủ 1 Lô