SOI CẦU QTR 21/09

ĐẶC BIỆT 82 - 28
LÔTÔ 70 - 07
LÓT 74 - 47
XIÊN 28-07-47

LÔ KÉP QTR 21/09

KéP NGON 99 - 66
SáT KéP 96 - 69

Độc Thủ 1 Lô