SOI CẦU QUANG TRI 20/07

ĐẶC BIỆT 57 - 14
LÔTÔ 50 - 18
LÓT 54 - 11
XIÊN 14-18-11

LÔ KÉP QTR 20/07

KéP NGON 33 - 77
SáT KéP 37 - 73

Độc Thủ 1 Lô