SOI CẦU QTR 20/01

ĐẶC BIỆT 71 - 17
LÔTÔ 61 - 16
LÓT 29 - 92
XIÊN 17-16-92

LÔ KÉP QTR 20/01

KéP NGON 77 - 11
SáT KéP 71 - 17

Độc Thủ 1 Lô