SOI CẦU QUANG TRI 16/11

ĐẶC BIỆT 00 - 57
LÔTÔ 82 - 39
LÓT 83 - 41
XIÊN 57-39-41

LÔ KÉP QTR 16/11

KéP NGON 77 - 44
SáT KéP 74 - 47

Độc Thủ 1 Lô