SOI CẦU ST 20/11

ĐẶC BIỆT 30 - 03
LÔTÔ 64 - 46
LÓT 74 - 47
XIÊN 03-46-47

LÔ KÉP ST 20/11

KéP NGON 55 - 22
SáT KéP 52 - 25

Độc Thủ 1 Lô