SOI CẦU SOC TRANG 20/07

ĐẶC BIỆT 57 - 93
LÔTÔ 58 - 12
LÓT 29 - 18
XIÊN 93-12-18

LÔ KÉP ST 20/07

KéP NGON 44 - 00
SáT KéP 40 - 04

Độc Thủ 1 Lô