SOI CẦU SOC TRANG 22/10

ĐẶC BIỆT 64 - 17
LÔTÔ 57 - 38
LÓT 83 - 18
XIÊN 17-38-18

LÔ KÉP ST 22/10

KéP NGON 88 - 00
SáT KéP 80 - 08

Độc Thủ 1 Lô