SOI CẦU ST 20/01

ĐẶC BIỆT 29 - 92
LÔTÔ 96 - 69
LÓT 82 - 28
XIÊN 92-69-28

LÔ KÉP ST 20/01

KéP NGON 22 - 44
SáT KéP 24 - 42

Độc Thủ 1 Lô