SOI CẦU TN 21/09

ĐẶC BIỆT 18 - 81
LÔTÔ 41 - 14
LÓT 20 - 02
XIÊN 81-14-02

LÔ KÉP TN 21/09

KéP NGON 77 - 66
SáT KéP 76 - 67

Độc Thủ 1 Lô