SOI CẦU TN 17/11

ĐẶC BIỆT 49 - 94
LÔTÔ 28 - 82
LÓT 04 - 40
XIÊN 94-82-40

LÔ KÉP TN 17/11

KéP NGON 00 - 22
SáT KéP 02 - 20

Độc Thủ 1 Lô