SOI CẦU TN 20/11

ĐẶC BIỆT 38 - 83
LÔTÔ 48 - 84
LÓT 60 - 06
XIÊN 83-84-06

LÔ KÉP TN 20/11

KéP NGON 99 - 33
SáT KéP 93 - 39

Độc Thủ 1 Lô