SOI CẦU TIEN GIANG 20/07

ĐẶC BIỆT 02 - 79
LÔTÔ 55 - 13
LÓT 99 - 42
XIÊN 79-13-42

LÔ KÉP TG 20/07

KéP NGON 99 - 55
SáT KéP 95 - 59

Độc Thủ 1 Lô