SOI CẦU TP 23/10

ĐẶC BIỆT 24 - 42
LÔTÔ 53 - 35
LÓT 69 - 96
XIÊN 42-35-96

LÔ KÉP TP 23/10

KéP NGON 26 - 08
SáT KéP 28 - 06

Độc Thủ 1 Lô