SOI CẦU TPHCM 20/08

ĐẶC BIỆT 02 - 79
LÔTÔ 58 - 21
LÓT 13 - 14
XIÊN 79-21-14

LÔ KÉP TP 20/08

KéP NGON 00 - 22
SáT KéP 02 - 20

Độc Thủ 1 Lô