SOI CẦU TV 12/12

ĐẶC BIỆT 07 - 70
LÔTÔ 76 - 67
LÓT 50 - 05
XIÊN 70-67-05

LÔ KÉP TV 12/12

KéP NGON 88 - 44
SáT KéP 84 - 48

Độc Thủ 1 Lô