SOI CẦU TRA VINH 22/10

ĐẶC BIỆT 97 - 13
LÔTÔ 59 - 67
LÓT 72 - 74
XIÊN 13-67-74

LÔ KÉP TV 22/10

KéP NGON 22 - 88
SáT KéP 28 - 82

Độc Thủ 1 Lô