SOI CẦU VINH LONG 20/08

ĐẶC BIỆT 52 - 93
LÔTÔ 18 - 96
LÓT 24 - 43
XIÊN 93-96-43

LÔ KÉP VL 20/08

KéP NGON 88 - 55
SáT KéP 85 - 58

Độc Thủ 1 Lô