SOI CẦU VINH LONG 21/02

ĐẶC BIỆT 83 - 38
LÔTÔ 73 - 63
LÓT 71 - 77
XIÊN 38-63-77

LÔ KÉP VL 21/02

KéP NGON 00 - 11
SáT KéP 01 - 10

Độc Thủ 1 Lô