SOI CẦU VL 12/12

ĐẶC BIỆT 16 - 61
LÔTÔ 34 - 43
LÓT 18 - 81
XIÊN 61-43-81

LÔ KÉP VL 12/12

KéP NGON 44 - 66
SáT KéP 46 - 64

Độc Thủ 1 Lô