SOI CẦU VUNG TAU 23/04

ĐẶC BIỆT 14 - 23
LÔTÔ 45 - 49
LÓT 62 - 00
XIÊN 23-49-00

LÔ KÉP VT 23/04

KéP NGON 22 - 11
SáT KéP 21 - 12

Độc Thủ 1 Lô