SOI CẦU BEN TRE 23/04

ĐẶC BIỆT 41 - 09
LÔTÔ 38 - 28
LÓT 31 - 35
XIÊN 09-28-35

LÔ KÉP BTR 23/04

KéP NGON 00 - 44
SáT KéP 04 - 40

Độc Thủ 1 Lô