SOI CẦU BINH DINH 21/02

ĐẶC BIỆT 85 - 17
LÔTÔ 28 - 48
LÓT 41 - 33
XIÊN 17-48-33

LÔ KÉP BDI 21/02

KéP NGON 00 - 99
SáT KéP 09 - 90

Độc Thủ 1 Lô