SOI CẦU BINH DINH 12/04

ĐẶC BIỆT 72 - 35
LÔTÔ 18 - 58
LÓT 68 - 86
XIÊN 35-58-86

LÔ KÉP BDI 12/04

KéP NGON 99 - 77
SáT KéP 97 - 79

Độc Thủ 1 Lô