SOI CẦU BINH DINH 13/04

ĐẶC BIỆT 10 - 95
LÔTÔ 87 - 86
LÓT 01 - 38
XIÊN 95-86-38

LÔ KÉP BDI 13/04

KéP NGON 00 - 66
SáT KéP 06 - 60

Độc Thủ 1 Lô