SOI CẦU BINH THUAN 09/07

ĐẶC BIỆT 16 - 22
LÔTÔ 37 - 43
LÓT 95 - 62
XIÊN 22-43-62

LÔ KÉP BTH 09/07

KéP NGON 33 - 00
SáT KéP 30 - 03

Độc Thủ 1 Lô