SOI CẦU BINH THUAN 13/07

ĐẶC BIỆT 09 - 68
LÔTÔ 58 - 57
LÓT 10 - 44
XIÊN 68-57-44

LÔ KÉP BTH 13/07

KéP NGON 22 - 00
SáT KéP 20 - 02

Độc Thủ 1 Lô