SOI CẦU CAN THO 06/03

ĐẶC BIỆT 55 - 70
LÔTÔ 90 - 79
LÓT 76 - 91
XIÊN 70-79-91

LÔ KÉP CT 06/03

KéP NGON 55 - 44
SáT KéP 54 - 45

Độc Thủ 1 Lô