SOI CẦU DAK NONG 20/06

ĐẶC BIỆT 60 - 35
LÔTÔ 89 - 71
LÓT 68 - 27
XIÊN 35-71-27

LÔ KÉP DNO 20/06

KéP NGON 22 - 44
SáT KéP 24 - 42

Độc Thủ 1 Lô