SOI CẦU GIA LAI 10/04

ĐẶC BIỆT 88 - 42
LÔTÔ 06 - 02
LÓT 00 - 46
XIÊN 42-02-46

LÔ KÉP GL 10/04

KéP NGON 99 - 22
SáT KéP 92 - 29

Độc Thủ 1 Lô