SOI CẦU GIA LAI 11/04

ĐẶC BIỆT 83 - 93
LÔTÔ 48 - 47
LÓT 62 - 24
XIÊN 93-47-24

LÔ KÉP GL 11/04

KéP NGON 33 - 88
SáT KéP 38 - 83

Độc Thủ 1 Lô