SOI CẦU GIA LAI 12/04

ĐẶC BIỆT 47 - 42
LÔTÔ 99 - 59
LÓT 40 - 96
XIÊN 42-59-96

LÔ KÉP GL 12/04

KéP NGON 99 - 77
SáT KéP 97 - 79

Độc Thủ 1 Lô