SOI CẦU GIA LAI 13/04

ĐẶC BIỆT 46 - 66
LÔTÔ 38 - 89
LÓT 22 - 93
XIÊN 66-89-93

LÔ KÉP GL 13/04

KéP NGON 44 - 55
SáT KéP 45 - 54

Độc Thủ 1 Lô