SOI CẦU GIA LAI 14/04

ĐẶC BIỆT 76 - 13
LÔTÔ 84 - 82
LÓT 39 - 58
XIÊN 13-82-58

LÔ KÉP GL 14/04

KéP NGON 66 - 22
SáT KéP 62 - 26

Độc Thủ 1 Lô