SOI CẦU MIEN BAC 19/05

ĐẶC BIỆT 00 - 14
LÔTÔ 97 - 77
LÓT 06 - 46
XIÊN 14-77-46

LÔ KÉP MB 19/05

KéP NGON 77 - 44
SáT KéP 74 - 47

Độc Thủ 1 Lô