SOI CẦU MIEN BAC 28/07

ĐẶC BIỆT 43 - 23
LÔTÔ 84 - 29
LÓT 59 - 54
XIÊN 23-29-54

LÔ KÉP MB 28/07

KéP NGON 88 - 55
SáT KéP 85 - 58

Độc Thủ 1 Lô