SOI CẦU MIEN BAC 07/08

ĐẶC BIỆT 20 - 59
LÔTÔ 63 - 61
LÓT 29 - 32
XIÊN 59-61-32

LÔ KÉP MB 07/08

KéP NGON 33 - 77
SáT KéP 37 - 73

Độc Thủ 1 Lô